Економија

M.M.

25. 03. 2023. 14:11   >>  14:11

МКИ

"Закон једнак за све, па и за привредна друштва у већинском државном влашништву"

Изјаве Луке Котор у вези са пружањем лучке услуге пилотаже у Бококоторском заливу којима се ниподаштавају судске и одлуке других надлежних органа, не иду у прилог очувању пословног угледа луке од националног значаја, саопштено је из Министарства капиталних инвестиција.

Из МКИ су рекли да све чешћих јавни иступи Луке Котор не шаљу поруку широј јавности каква би требало бити снажно послата - да је закон једнак за све, да нема привилегованих, те да удио државе односно Општине у акцијском капиталу нипошто не може значити право да се дерогирају закони и судске одлуке.

“МКИ ће засигурно остати при ставу да је закон једнак за све, па и за привредна друштва у већинском државном власништву”, наводи се у саопштењу МКИ.

Из тог ресора су казали да би било одговорно да Лука Котор прије јавног иступања обрати пажњу на незаконитости за које је одговарајућим законима прописана и одређена одговорност.

“Такође, желимо да подсјетимо да је Влада концесионару Луци Котор повјерила кроз институт првенствене концесије, дакле без тендерског поступка, изузетно драгоцјен државни ресурс на управљање, односно лучку инфраструктуру и акваторијум, ради квалитетног и законитог обављања концесионе дјелатности. При томе, Влада се посебно руководила чињеницом да право коришћења лучког подручја и право на обављање концесионе дјелатности уступа привредном друштву које је у већинском власништву Општине Котор, те је са правом очекивала да ће Лука Котор показати увећани степен друштвене одговорности и дати позитиван примјер осталим концесионарима у Црној Гори да је обавеза поштовања мјеродавног права једнака за све, без изузетка”, наводи се у саопштењу.

Из МКИ су указали да је лучка услуга лучка пилотажа у првом реду услуга чија је основна сврха да обезбиједи сигурну пловидбу Бококоторским заливом и у акваторијуму Луке Котор, те је концесионар ни у каквим околностима не би смио посматрати као приоритетно комерцијалну услугу, а посебно не би смио ограничавати или онемогућавати пружање ове лучке услуге, јер тиме потенцијално угрожава сигурност пловидбе.

Из МКИ су подсјетили да је Управа поморске сигурности и управљања лукама у име концедента Владе, сходно Закону о концесијама, Закону о лукама и одлуци Владе о додјели концесије за пружање лучке услуге – лучке пилотаже у луци Котор и пилотаже у Бококоторском заливу, са Луком Котор и са Сеа Пионеер Монтенегро из Херцег Новог закључила 2020. године уговоре о концесији.

“По тужби учесника на тендеру Бока Пилот & туг боат сервицес из Бијеле, Управни суд је пресудом од априла прошле године поништио одлуку Владе о додјели концесије на основу које су закључени предметни уговори о концесији. Имајући у виду ту правоснажну пресуду Управног суда Црне Горе, те обавезу поштовања и примјене правоснажних судских одлука, Управа поморске сигурности и управљања лукама и Министарство капиталних инвестиција су, управо у циљу превазилажења отворених питања у вези обављања послова пилотаже у Бококоторском заливу, упутили образложену информацију Влади”, наводи се у саопштењу.

Предметном информацијом Влада је упозната са чињеницом да је Управни суд поништио Одлуку о додјели концесије, усљед чега је наступила апсолутна ништавост претходно закључених уговора о концесији са Луком Котор и Сеа Пионеером Монтенегро.

“Након разматрања предметне информације, на предлог МКИ, Влада је актом крајем прошле године усвојила информацију о поништењу одлуке Владе и задужила Управу поморске сигурности и управљања лукама да без одлагања припреми предлоге концесионог акта и уговора о концесији за пружање лучке услуге – лучке пилотаже у луци Котор и пилотаже у Бококоторском заливу, те да предузме даље активности на обезбјеђивању вршења лучке услуге – лучке пилотаже у складу са законом”, подсјетили су из МКИ.

Против тог закључка Владе, Лука Котор поднијела је тужбу Управном суду, чији поступак је у току. Након тога, Влада је 9. фебруара закључак из децембра ставила ван снаге. На тај начин, Управа поморске сигурности и управљања лукама и ресорно Министарство онемогућени су да изврше судску одлуку, односно да у поновљеном поступку за додјелу концесије за пружање лучке услуге пилотаже, након проведене тендерске процедуре, предложе Влади доношење нове, на закону засноване Одлуке о додјели концесије.

“Имајући у виду да је стављањем ван снаге предметног закључка на лучком подручју дошло до усложњавања низа отворених питања, МКИ се обратило Генералном секретаријату Владе захтјевом за достављање јасних инструкција о даљем поступању, 20. фебруара. До данас, Генерални секретаријат Владе није дао никакве смјернице, нити инструкције за превазилажење ситуације која је настала стављањем ван снаге закључка Владе”, казали су из МКИ.

МКИ и Управа поморске сигурности и даље стоје на становишту да су уговори о концесији са Луком Котор и Сеа Пионеером Монтенегро апсолутно ништави након доношења судске одлуке којом је поништена Владина одлука о додјели концесије, те да се онемогућавањем спровођења новог поступка за додјелу концесије за лучку услугу пилотаже уједно онемогућава и примјена закона, као и извршење судске одлуке.

“У односу на наводе Луке Котор истичемо да та компанија у овом тренутку има једино на правној снази уговор о првенственој концесији, којим овом привредном друштву није повјерено право на пружање лучке услуге пилотаже. Уговор о концесији за пружање лучке услуге пилотаже, закључен између Луке Котор и Управе поморске сигурности и управљања лукама, као и уговор са другим концесионаром, више нијесу на правној снази, апсолутно су ништави и више не производе правно дејство”, прецизира се у саопштењу.

На подручју Бококоторског залива ниједно предузеће које испуњава услове прописане Законом о сигурности поморске пловидбе за обављање послова пилотаже, нема додијељену концесију, те су у формално-правном смислу сва три предузећа која посједују одговарајуће одобрење Министарства, у једнаком правном положају.

“Дакле, Лука Котор нема по било ком основу у овом моменту више права или другачији правни основ за пружање лучке услуге пилотаже у односу на преостала два правна лица која испуњавају законом прописане услове”, рекли су из МКИ.

Лука Котор је, до додјеле концесије 2020. године, као и остала предузећа која су пружала ту услугу, радила без додијељене концесије и такође ускратила државни буџет за приход по основу обављања ове концесионе дјелатности изражен у виду фиксне и варијабилне концесионе накнаде, тако да нијесу тачни наводи да је Лука Котор у периоду док је трајала тендерска процедура, која је и пролонгирана јер је Лука Котор константно тужила државу, претрпјела било какву штету.

“Напротив, Лука је остваривала значајне приходе по основу пружања ове услуге без додијељене концесије, те сходно томе није ни плаћала држави ни фиксну нити варијабилну концесиону накнаду”, додаје се у саопштењу.

Не стоје наводи да је МКИ, како су рекли, на било који начин допринијело ситуацији која је сада актуелна, при чему подсјећају да је управо Лука Котор тужила Владу због закључка из децембра 2022. године, тражећи његово стављање ван снаге, а који је заправо требало да омогући увођење пружања лучке услуге у законит оквир и у складу са судском одлуком.

“Стога, нека јавност цијени због чега Лука Котор прво тужи државу због закључка који би омогућио нову тендерску процедуру и закључење нових, законитих уговора о концесији чиме би био уведен ред. До сада би већ био и расписан јавни позив да закључак није стављен ван снаге, а потом покушава да, након што је Влада урадила управо оно што је Лука Котор тражила, обмане јавност да је МКИ одговорно за стање које је настало стављањем предметног закључка ван снаге”, наводи се у саопштењу.

Неистинити су, како су казали, наводи да је Одбор директора Луке Котор иницирао било какве састанке са МКИ или са надлежним Директоратима на ову тему, а да на њих није одговорено. Напротив, актуелни сазив Одбора директора још ниједном се није обратио МКИ захтјевом за одржавање састанка по овом питању.

“Бројне су притужбе на рад Луке Котор, у односу на које су Управа поморске сигурности и управљања лукама и МКИ тражили изјашњење концесионара, како би у даљем поступку могли да цијене да ли концесионар поштује одредбе уговора о првенственој концесији, односно да ли поштује и примјењује мјеродавно право”, рекли су из МКИ.

У складу са Законом о лукама и Уговором о првенственој концесији, Лука Котор дужна је да поступа у свему у складу са важећим прописима, те кршење ове уговорне обавезе може довести и до одузимања концесије.

“Лука Котор послала је, дан прије доношења закључка Владе 9. фебруара, дакле 8. фебруара свим лучким агентима обавјештење да могу користити услуге све три пилотске куће искључиво на релацији доконцесионог подручја луке Котор уступљеног у концесију предузећа Лука Котор, након чега ће пилотиране бродове преузимати овлашћени пилоти привредног друштва Лука Котор, што представља својеврсну злоупотребу права повјерених уговором о првенственој концесији. Ово право није повјерено Луци Котор на било који начин и она не може по било којем основу преузети улогу регулатора на тржишту, нити принуђивати лучке агенте да ангажују искључиво пилоте запослене у Луци Котор, елиминишући на тај начин остала предузећа која, једнако као и Лука Котор посједују одобрење Министарства да могу пружати лучку услугу-лучку пилотажу”, прецизирали су из МКИ.

Примјери који указују на основану потребу да се иницира појачани надзор над извршењем уговора о првенственој концесији су бројни.

“Управи поморске сигурности и управљања лукама као ни МКИ, и поред слања упита, Лука Котор није доставила изјашњење по ком законском основу Лука Котор као оператер, приликом примјене Закона о граничној контроли, одбија мјесецима да изда ИД ознаке лучким агентима, иако су испунили све законом прописане услове, онемогућавајући им на тај начин права загарантована законом, односно спрјечавајући их да приступе лучком подручју и броду. Такође, није одговорено ни по ком основу Лука Котор, супротно закону о административним таксама, умјесто Законом прописане административне таксе у износу од пет ЕУР за издавање ИД ознаке лицу које обавља дјелатност на подручју граничног прелаза, незаконито наплаћује лучким агентима 20 ЕУР”, наводи се у саопштењу.

Притужбе лучких агената се, нажалост, односе и на указивање да након прихвата крузера на којем је рецимо око двије хиљаде путника, Лука Котор као лука од националног значаја, држи закључаним просторије на лучком подручју намијењене задовољењу основних хигијенских и физиолошких потреба, те је путницима са крузера на тај начин онемогућено да исте користе.

“По питању наводног искључивог права Луке Котор да пружа лучку услугу лучка пилотажа, односно да условљава бродаре и агенте пружањем услуга од стране овог привредног друштва, Агенција за заштиту конкурекције већ одлучивала, када је рјешењем 2019. године донијела утврдила да је Лука Котор злоупотријебила доминантни положај из Закона о заштити конкуренције, којим се спрјечава, ограничава или нарушава конкуренција на релевантном тржишту лучких услуга-пилотаже, тако што је од маја 2015. године, односно периода од добијања одобрења за вршење послова пилотаже за три пилотске куће Сеа пионеер Монтенегро, Бока пилот & туг сервицес и Лука Котор у Бококоторском заливу, до испуњења мјера наложених рјешењем агенције од октобра 2016. године, условљавао пружање услуге привезивања у оквиру акваторијума луке Котор обављањем лучких услуга-пилотаже искључиво од пилотске службе Луке Котор”, рекли су из МКИ.

Наиме, наведеним рјешењем Агенције за заштиту конкуренције забрањено је Луци Котор свако будуће поступање којим би могло спријечити, ограничити или нарушити конкуренцију злоупотребом доминантног положаја.

“Истим рјешењем, Агенција је наложила Луци Котор, поред осталог, да обавијести поморске агенције односно бродаре о праву независног и слободног одабира привредног субјекта који пружају лучке услуге пилотаже у луци Котор по једнакој и недискриминаторној основи, те јој је наложено да обавијести поморске агенције односно бродаре да Лука Котор нема ексклузивно право обављања услуга пилотаже, те да остале услуге које пружа нијесу и не могу бити у директној вези са услугама пилотаже”, закључује се у саопштењу.

Пратите нас на

Коментари 0

остави коментар

Остави коментар

Правила коментарисања садржаја Портала РТЦГ
Поштујући начело демократичности, као и право грађана да слободно и критички износе мишљење о појавама, процесима, догађајима и личностима, у циљу развијања културе јавног дијалога, на Порталу нијесу дозвољени коментари који вријеђају достојанство личности или садрже пријетње, говор мржње, непровјерене оптужбе, као и расистичке поруке. Нијесу дозвољени ни коментари којима се нарушава национална, вјерска и родна равноправност или подстиче мржња према ЛГБТ популацији. Неће бити објављени ни коментари писани великим словима и обимни "copy/paste" садрзаји књига и публикација.Задржавамо право краћења коментара.

Да бисте коментарисали вијести под вашим именом

Улогујте се

Најновије