Црна хроника

М.В. [ Политика ]

10. 06. 2023. 18:15   >>  18:35

ВЕЗЕ ОДБЈЕГЛОГ ПОЛИЦАЈЦА У СРБИЈИ

Љубо Миловић тражио податке о истрази против Вељка Беливука

Ту­жи­ла­штво Србије за ор­га­ни­зо­ва­ни кри­ми­нал по­ди­гло је оп­ту­жни­цу против Љу­ба Ми­ло­ви­ћа, од­бје­глог цр­но­гор­ског по­ли­цај­ца бли­ског „кавачком кла­ну”, Да­ни­е­ла Јо­ва­но­ви­ћа, бив­шег припадника Упра­ве кри­ми­на­ли­стич­ке по­ли­ци­је (УКП) и ње­го­ве су­пру­ге Ду­ши­це Јо­ва­но­вић, ко­ја је би­ла за­по­сле­на у Без­бјед­но­сно-информативној аген­ци­ји (БИА) и она би мо­гла да ба­ци но­во свје­тло на уби­ство Оли­ве­ра Ивановића, лидера Гра­ђан­ске ини­ци­ја­ти­ве "Сло­бо­да, демо­кра­ти­ја, прав­да”.

На­и­ме, у јед­ној од пре­срет­ну­тих по­ру­ка ко­ју је Јо­ва­но­вић упу­тио Ми­ло­ви­ћу пре­ко апли­ка­ци­је „Скај”, на­во­ди да се да за „ка­вач­ки клан” по­сто­је ин­фор­ма­ци­је да је не­ко од при­пад­ни­ка кла­на умије­шан у уби­ство Оли­ве­ра Ива­но­ви­ћа. По­ру­ка је, ка­ко пи­ше у опту­­жни­ци у ко­ју је "По­ли­ти­ка” има­ла увид, по­сла­та 23. ја­ну­а­ра 2020. го­ди­не, у 20.37 ча­со­ва.

Уби­ство ли­де­ра ко­сов­ских Ср­ба (почињено у Косовској Митровици 2018. године) спо­ми­ње се са­мо у овој по­ру­ци, а ин­фор­ма­ци­ја је про­цу­ре­ла од Ду­ши­це Јовановић, ко­ја је, као за­по­сле­на у БИА, до по­да­та­ка дол­а­зи­ла уви­дом у до­ку­мен­та Пе­те упра­ве БИА са озна­ком „стро­го по­вјер­љи­во”. Ин­фор­ма­ци­је ко­је је откривала уви­дом у до­ку­мен­та БИА, а ко­ја су се од­но­си­ла углав­ном на без­бјед­но­сно ин­те­ре­сант­не осо­бе, Јо­ва­но­ви­ће­ва је пре­но­си­ла су­пру­гу Да­ни­е­лу, а он по­том Миловићу.

Јед­на од осо­ба ко­ју је Јо­ва­но­ви­ће­ва про­вје­ра­ва­ла у си­сте­му био је и Вељ­ко Ба­но­вић, бли­зак при­ја­тељ Лу­ке Бо­јо­ви­ћа.

"Бра­те, БИА озбиљ­но по­че­ла да ра­ди ’шка­љар­це’. При­о­ри­тет су по­ста­ли. Не­ку бра­ћу Мат­ко­вић из Но­вог Са­да ко­ју снаб­дије­ва ро­бом не­ки Ја­ка За­ле­тел из Словеније", пи­сао је 23. ја­ну­а­ра 2020. го­ди­не са „Скај” те­ле­фо­на Јо­ва­но­вић Ми­ло­ви­ћу.

У по­ру­ка­ма ко­је су раз­мје­њи­ва­ли пре­ко за­шти­ће­не апли­ка­ци­је, Ми­ло­вић је од Јо­ва­но­ви­ћа, ко­ји се у тре­нут­ку раз­мјене по­ру­ка на­ла­зио на Ко­па­о­ни­ку, тра­жио податке до­кле се сти­гло са ис­тра­гом про­тив Вељ­ка Бе­ли­ву­ка.

"Са­зна­ћу то од ко­ле­ге из СБПОК-а” , од­го­во­рио је Јо­ва­но­вић Ми­ло­ви­ћу.

Вр­ло је за­ни­мљи­ва и ко­му­ни­ка­ци­ја из­ме­ђу Ми­ло­ви­ћа и не­по­зна­те осо­бе у ко­јој од­бје­гли цр­но­гор­ски по­ли­ца­јац го­во­ри о Ни­но­сла­ву Цмо­ли­ћу, са­да­шњем на­чел­ни­ку УКП-а као о ло­шем чо­ве­ку, на­зи­ва­ју­ћи га по­грд­ним име­ни­ма.

"Офор­ми­ли рад­ну гру­пу баш за на­ви­ја­че, па се тај је­дан из рад­не гру­пе ви­ђао са Вељ­ком (Бе­ли­ву­ком прим. аут.) ди­рект­но. Ше­та­ли ке­ро­ве но­ћу”, пи­ше Ми­ло­вић.

Из да­љих по­ру­ка про­из­ла­зи да су од­ре­ђе­ни при­пад­ни­ци без­бјед­но­сних ор­га­на би­ли љу­ти што су Бе­ли­вук и (Марко) Миљ­ко­вић, убр­зо по­слије хап­ше­ња по повратку из Цр­не Го­ре, пу­ште­ни.

"Мо­ра­ли су због не­че­га да их спа­ку­ју. Би­ло је, дај би­ло ка­кве до­ка­зе да их спа­ку­је­мо и отво­ри­ће се ваљ­да не­ко од њих за са­рад­ни­ка”, на­во­ди се у по­ру­ци ко­ју је Ми­ло­вић по­слао не­по­зна­тој осо­би.

При­пад­ни­ци гру­пе ме­ђу­соб­но су раз­го­ва­ра­ли и о Ми­ла­ну Ми­лов­цу, бли­ском са­рад­ни­ку Дар­ка Ша­ри­ћа, ко­ји је умро у но­вем­бру 2020. у Еква­до­ру, по­сле упу­ца­ва­ња.

Та­ко Да­ни­ел Јо­ва­но­вић ша­ље Ми­ло­ви­ћу пре­пи­ску ко­ју је во­дио са Ми­ли­во­јем Ки­ши­ћем, та­ко­ђе оп­ту­же­ним за шверц ко­ка­и­на из Еква­до­ра у зе­мље Европ­ске уни­је. У да­љој пре­пи­сци окри­вље­ни Да­ни­ел Јо­ва­но­вић и Љу­бо Ми­ло­вић ко­мен­та­ри­шу да ли ће ићи на Ми­лов­че­ву са­хра­ну, ка­ко се по­на­ша ње­го­ва су­пру­га, да је за десет го­ди­на, док се Ми­ло­вић на­ла­зио у Еква­до­ру, по­тро­ши­ла шест ми­ли­о­на еура за­ра­ђе­них пре­про­да­јом дро­ге.

При­пад­ни­ци гру­пе су пре­ко апли­ка­ци­је "Скај” до­го­ва­ра­ли шверц ко­ка­ин из Еква­до­ра у зе­мље Европ­ске уни­је, као и ка­ко ће но­вац од ње­го­ве про­да­је у го­то­ви­ни пре­во­зи­ти у Ср­би­ју, Цр­ну Го­ру и Хр­ват­ску и та­ко са­кри­ти ње­го­во ствар­но по­рије­кло.

Глав­ни ор­га­ни­за­тор "по­сла” био је Ми­ло­вић, ко­ји је, ка­ко се сум­ња, при­пад­ни­ци­ма гру­пе из­да­вао на­ло­ге пре­ко крип­то­ва­них те­ле­фо­на ко­ји су има­ли ин­ста­ли­ра­ну „Скај” апли­ка­ци­ју.

Пратите нас на

Коментари 0

остави коментар

Остави коментар

Правила коментарисања садржаја Портала РТЦГ
Поштујући начело демократичности, као и право грађана да слободно и критички износе мишљење о појавама, процесима, догађајима и личностима, у циљу развијања културе јавног дијалога, на Порталу нијесу дозвољени коментари који вријеђају достојанство личности или садрже пријетње, говор мржње, непровјерене оптужбе, као и расистичке поруке. Нијесу дозвољени ни коментари којима се нарушава национална, вјерска и родна равноправност или подстиче мржња према ЛГБТ популацији. Неће бити објављени ни коментари писани великим словима и обимни "copy/paste" садрзаји књига и публикација.Задржавамо право краћења коментара.

Да бисте коментарисали вијести под вашим именом

Улогујте се

Најновије