Napomene o zaštiti podataka

za učešće u televotingu za

„Pjesmu Evrovozije“

Informacije pružene u nastavku imaju za cilj da vam kao učesniku na televotingu za „Pjesmu Evrovizije” (telefonsko glasanje) pruže opšti pregled u vezi obrade vaših ličnih podataka sa naše strane i vaših prava u skladu sa zakonom o zaštiti podataka.

Ko je odgovoran za obradu podataka i ko je moj kontakt?

Kontrolor podataka je:

digame mobile GmbH

Schanzenstrasse 38

D-51063 Cologne

Germany

 

Možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka putem elektronske pošte:

privacy@digame.de

Koje izvore i podatke ćemo koristiti?

Obradićemo samo lične podatke koje dobijemo kada glasate telefonom ili SMS porukom putem veza koje nam pruža vaš operater fiksne ili mobilne mreže.

Pri tome ćemo od vasprikupljati samo sljedeće kategorije podataka:

- Vaš broj mobilnog telefona (MSISDN - ​​ Internacionalni ISDN broj mobilnog korisnika);

- Datum i vrijeme u kojem ste učestvovali u televotingu;

- Ime operatera fiksne ili mobilne mreže;

- Tip ugovora koji imate sa mrežnim operaterom (pripejd, postpejd). 

Ukoje svrhe će se obrađivati vaši podaci i koji je pravni osnov za to?

Lične podatke ćemo obrađivati skladu sa odredbama Opšte uredbe Evropske unijeo zaštiti podataka o ličnosti(GDPR) i njemačkim Saveznim zakonom o zaštiti podataka (BDSG) i uzimajući u obzir balans interesa (član 6, stav 1, tačka f GDPR) .

Kome će moji podaci biti preneseni?

Unutar kompanije, vaši podaci će biti dostupni odjeljenjima kojima su potrebni u cilju ispunjenja naših ugovornih i zakonskih obaveza. Pružaoci usluga i podagenti koji rade za nas takođe mogu primiti podatke za takve svrhe ako se obavežu da će održavati, prije svega, tajnost i integritet. Takvi primaoci bi, na primjer, mogli biti IT serviseri ili pružaoci telekomunikacionih usluga.

Lični podaci neće biti preneseni primaocima izvan naše kompanije. Dok mi nismo organizator televotinga za „Pjesmu Evrovizije“–  organizator je„Evropska radiodifuzna unija“ (EBU), Ancienne Route 17A, CH-1218 Grand-Saconnex (Ženeva), Švajcarska - prema Zakonu o zaštiti podataka, mi smokontrolor podataka, kao što je definisano članom 4 stav 7Opšte uredbe Evropske unije o zaštiti podataka o ličnosti u vezi televotinga.Razlog za to je što ćemo Evropskoj radiodifuznoj uniji dostaviti samo anonimne rezultate televotinga.

Da li će podaci biti prenijeti nekoj trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji?

Vaši gore pomenuti lični podaci neće biti proslijeđeni trećim zemljama.

Koliko dugo će moji podaci biti čuvani?

Mi ćemo obraditi i čuvati vaše lične podatke za vremenski period koji je potreban za ispunjenje naših ugovornih i zakonskih obaveza.

Kada podaci više ne budu potrebni za ispunjenje ugovornih ili zakonskih obaveza, oni će biti redovno brisani, osim ako njihova dalja obrada - za određeni vremenski period – bude potrebna u sljedeće svrhe:

- Ispunjavanje obaveza čuvanja koje se odnose na komercijalno i poresko pravo,

- Njemački Zakon o trgovini (HGB), Zakon o porezu (AO), Zakon o pranju novca (GvG). Ovi zakoni generalno određuju rokove čuvanja za potrebe arhiviranja i dokumentacije u periodu od dvije do deset godina.

Koja su moja prava u vezi zaštite podataka?

Svaki učesnik u televotingu ima pravo na informaciju u skladu sa članom 15 Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR); pravo na ispravku u skladu sa članom 16 Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti; pravo na brisanje u skladu sa članom 17 Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti; pravo na ograničenje obrade prema članu 18 Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti, pravo na prigovor u skladu sa članom 21 Opšte uredbe o zaštiti podatakao ličnostii pravo na prenosivost podataka u skladu sa članom 20 Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Povrh toga, imate pravo da podnesete žalbu nadzornom organu za zaštitu podataka (član 77 Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti).

Svaka saglasnost koju date za obradu vaših ličnih podataka može biti povučena u bilo kom trenutku. Napominjemo da će povlačenje saglasnosti važiti samo za buduću obradu. Ovo neće imati uticaja na obradu koja je izvršena prije povlačenja saglasnosti.

Da li sam obavezan da dostavim podatke?

U obavezi ste da pružite gore navedene lične podatke kako biste mogli da učestvujete u televotingu.

Da li se vrši automatizovano odlučivanje?

Kao stvar principa, ne koristimo potpuno automatizovane procese odlučivanja kao što je definisano članom 22 Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnostiprilikom uspostavljanja, izvršenja ili prekidanja poslovnog odnosa. Takođe ne koristimo profilisanje.

Da li imam pravo na prigovor?

 

Informacije o vašem pravu na prigovor prema članu 21 Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti

 

Pravo na prigovor u konkretnom slučaju

Imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovorna obradu vaših podataka, shodnočlanu 6, stav 1, tačka f Opšte uredbe o zaštiti podatakao ličnosti (obrada podataka na osnovubalansa interesa) ako postoje razlozi za prigovor nastali na osnovu vaše konkretne situacije.

Ukoliko se protivite, nećemo više obrađivati vaše lične podatke, osim ako ne možemo dokazati uvjerljive legitimne razloge za obradu koje nadjačavaju vaše interese, prava i slobode ili ako obrada služi za utvrđivanje, izvršenje i odbranu zakonskih zahtjeva.

Primalac prigovora

Prigovor se može podnijeti bez formalnosti,sa naznakom„Prigovor“ u predmetu, navodeći vaše ime, adresu i datum rođenja na adresu:

digame mobile GmbH

Schanzenstrasse 38

D-51063 Cologne

Germany

Tel.: +49 221 59 68 88 80

privacy@digame.de